Procedura e shqyrtimit te ankesave dhe kerkesave te konsumatoreve per NQ Termokos