N.P.”Termokos”SH.A njofton palët e interesuara se mund të paraqesin  komentet e tyre në dokumentin  Propozim Planin Zhvillimor 2019-2029 të N.P.”Termokos”SH.A .

Është me rëndësi të theksohet  se Propozim- Plani Zhvillimor 2019-2029 i N.P.”Termokos”SH.A ,  në parim është vlerësuar  në rregull  nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë, ndërsa publikimi I tij ka për qëllim përfshirjen e të gjitha palëve të interesuara .

N.P.”Termokos”SH.A fton të gjitha palët  të japin komentet e tyre në  këtë dokumet deri me datë 20.06.2019.

Komentet me titull ” Komente në Propozim Planin Zhvillimor 2019-2029 të N.P.”Termokos”SH.A,” mund të dërgohen në e-mail adresën info@termokos.org ose në adresën postare: Dardania 28 Nëntori nr.181,10000 Prishtinë, Kosovë.