Vendimi  nga ZRRE për Aprovimin e të hyrave maksimale të lejuara për NP”Termokos” Sh.A. për sezonin ngrohës 2019/2020,

Vendimi nga ZRRE  për Aprovimin e tarifave të energjisë termike për NP”Termokos” Sh.A. për sezonin ngrohës 2019/2020,

RAPORT RREGULLATIV -Përcaktimi i të Hyrave Maksimale të Lejuara për NP” Termokos” SH.A. sezoni i ngrohjes 2019/2020,

RAPORT RREGULLATIV- Përcaktimi i Tarifave për  “NP” TERMOKOS SH.A. sezoni i ngrohjes 2019-2020.