Vendimi V_1448- 2021 I ZRRE për Aprovimin e të Hyrave Maksimale të Lejuara për sezonin 2021/2022 dhe Raportin Rregullativ – “Përcaktimi i të Hyrave Maksimale të Lejuara për NP”Termokos”Sh.A. për sezonin e ngrohjes 2021/2022”.