Konkurs për: ‘Drejtor i Departamentit për zhvillim dhe investime kapitale’ dhe ‘Koordinator për projektim dhe mbikëqyrje të projekteve’