Pyetje të shpeshta Termokos

Sidebar

Kontroll mbi shpenzimet dhe konsumin e ngrohjes për17,500

konsumatorë të Termokos-it.

shqipviber

EN  AL   SR

1. Cili është kuptimi dhe objektivi i Heatsave apo MNQ?

Heatsave nënkupton për matjen e Ngrohjes Qendrore dhe objektivi është vendosja e matjesve së konsumit të nxehtësisë në rrjetin e NQ Termokos.


2. Cili është qëllimi i këtij investimi të mbështetur nga MCC/MFK?

Qëllimi kryesor i këtij investimi është ofrimi i pajisjeve të matjes dhe kontrollit për klientët në mënyrë që ata të kenë kontroll absolut mbi shpenzimet e tyre dhe gjithashtu të mbështesin Kompaninë NQ (Termokos) që të operojë në mënyrë të qëndrueshme.


3. A është ky investim falas apo ne si konsumatorë duhet të paguajmë për instalimin?

Po, të gjitha investimet që nga rehabilitimi i nënstacioneve, instalimi i matësve të nxehtësisë, alokatorët e kostos së nxehtësisë dhe valvulat termostatike janë pa pagesë dhe do të investohen nga projekti MCC.


4. A përfshihen ndërtesat ekzistuese apo vetëm të rejat?

Në këtë investim janë planifikuar si ndërtesat ekzistuese ashtu edhe ndërtimet e reja.


5. Po planifikoj një investim të ri duke përfshirë zgjerimin e ngrohjes qendrore, a duhet të instaloj matës të ngrohjes?

Jo, ju duhet të kontaktoni furnizuesin e NQ-Termokosin dhe të bini dakord për modalitetet e planeve tuaja për investime.


6. Çfarë është matësi i nxehtësisë?

Matësi i nxehtësisë është një pajisje që mat energjinë termike të siguruar nga një rrjet i ngrohjes qendrore ose që i dorëzohet konsumatorit, duke matur sasinë e prurjes së fluidit për bartjen e nxehtësisë dhe ndryshimin në temperaturën e tij (ΔT) midis gypit të prurjes dhe daljes së sistemit.


7. Çfarë është alokuesi i kostos së nxehtësisë?

Alokuesit e kostos së nxehtësisë janë pajisje, të cilat janë të ngjitur në radiatorë individualë, në ndërtesat me shumë banesa, për të shpërndarë në mënyrë optimale koston e nxehtësisë në bazë të përdorimit. Ata përcaktojnë konsumin e nxehtësisë duke matur ndryshimin e temperaturës midis dhomës dhe radiatorit me të dhëna të transferuara me radio sinjal në një njësi qendrore.


8. Cili është dallimi midis valvulës termostatike dhe valvulës termostatike dinamike?

Dallimi midis valvulës termostatike dhe valvulës termostatike dinamike është se valvula balancuese termostatike rregullon në mënyrë manuale shkallën e hapjes së valvulës së termostatit ndërsa valvula termostatike dinamike lejon balancimin automatik dinamik dhe rregullimin e pavarur nga presioni i mediumit termik në radiatorët e sistemeve dy gypore te ngrohjes.


9. Kur fillon sezoni i ngrohjes?

Sezoni i ngrohjes fillon me datën 15 tetor dhe përfundon në datën 15 prill. Furnizimi i jashtëzakonshëm me ngrohje do të zbatohet në rastin, kur sipas të dhënave të shërbimeve meteorologjike ose sipas të dhënave nga kompanitë e ngrohjes, temperatura e jashtme e matur në orën 21:00, në zonën e mbuluar nga ndërmarrja e ngrohjes qendrore, për tre ditë radhazi, shënohet temperatura më e ulët se 12°C


10. Çfarë do të thotë instalimi teknik dhe kur fillon?

Riparimi, realizimi i investimeve dhe punët e nevojshme në objektet energjetike të sistemit të ngrohjes qendrore i kryen Kompania NQ-Termokos, pas përfundimit të sezonit të ngrohjes dhe me qëllim që i gjithë sistemi të përgatitet për sezonin e ardhshëm të ngrohjes. Punimet në sistemin e prodhimit, shpërndarjes dhe transferimit të nxehtësisë (nënstacionet termike) duhet të përfundojnë brenda datës 30 shtator të vitit aktual. Nga data 1 deri më 10 tetor po kryhet testimi i funksionalitetit të të gjitha objekteve dhe pajisjeve energjetike të sistemit të ngrohjes qendrore.


11. Sa zgjat dita e ngrohjes dhe në çfarë rrethanash aplikohet ngrohja e vazhdueshme?

Sipas draft rregullores “Standardet e përmbushjes së biznesit të funksionimit të sistemit të shpërndarjes”, dita e ngrohjes zgjat nga 6 deri në 22 orë, ndërsa të dielave nga 7 deri në 22 orë. Në temperatura të ulëta të ajrit të jashtëm, për të mbrojtur objektet energjetike dhe pajisjet e sistemeve të ngrohjes qendrore ose për të arritur temperaturat e përcaktuara, shoqëria është e detyruar të zgjasë ditën e ngrohjes ose të sigurojë furnizim të pandërprerë të konsumatorëve tariforë me energji termike, duke menaxhuar në mënyrë racionale. energji.

Furnizimi me energji termike nuk ndërpritet natën ndërmjet 31 dhjetorit dhe 1 janarit, me përjashtim të rastit të temperaturës jashtëzakonisht të favorshme të ajrit të jashtëm e cila siguron ruajtjen e temperaturave të përcaktuara. Megjithatë, që nga përmbushja e Projektit të Kogjenerimit, përkatësisht sezoni i ngrohjes 2014/2015 ofron ngrohje 24 orë pa ndërprerje gjatë gjithë sezonit të ngrohjes.


12. Në cilat raste Termokos mund të ndërpresë furnizimin me energji termike gjatë ditës së ngrohjes?

Ngrohtorja do të ndërpresë përkohësisht furnizimin me ngrohje gjatë sezonit të ngrohjes vetëm në rastet kur sipas parashikimeve meteorologjike ose sipas të dhënave nga ngrohtorja, temperatura e jashtme e matur në orën 21:00 për dy ditë radhazi në zonën e mbuluar nga ngrohtorja. Kompania e ngrohjes qendrore regjistron 12 gradë Celsius e lart, dhe kur parashikimet e motit nga shërbimet meteorologjike që parashikojnë temperaturat për tre ditët e ardhshme do të jenë më të larta se 12 gradë Celsius.


13. Në cilat raste Termokos duhet të furnizojë ngrohje 24 orë pa ndërprerje?

Ndonëse “Termokos” ligjërisht nuk është i obliguar që të furnizojë ngrohje gjatë 24 orëve, që nga realizimi i Projektit të Kogjenerimit, në veçanti sezonin e ngrohjes 2014/2015, Termokos ofron ngrohje 24 orë pa ndërprerje gjatë gjithë sezonit të ngrohjes. Dita e ngrohjes zgjat nga 6.00 e mëngjesit deri në 22.00 gjatë ditëve të javës, dhe të dielave dhe festave nga ora 7.00 deri në 22.00. Nëse temperatura e ajrit të jashtëm e matur në 18.00h është më e ulët se +1 gradë Celsius dhe temperatura e parashikuar e ajrit të jashtëm në periudhën nga ora 22.00h deri në 06.00h është më e ulët se 0 gradë Celsius, prodhimi i energjisë termike zgjat pa ndërprerje për 24 orë.


14. Cilat janë temperaturat e përcaktuara për objektet banesore dhe komerciale?

Termokos është i obliguar që të arrijë dhe të mbajë temperaturat në 20 gradë Celsius në ambientet e banimit të konsumatorëve tariforë: në dhomat e ndenjes, dhomat e gjumit, korridoret dhe kuzhinat! Në tualete (të ndara) 15 gradë; banjo (të ndara dhe me tualet) 22 gradë; garazhe 5 gradë; atelietë 20 gradë Celsius; ndërsa shkallët dhe korridoret jashtë apartamenteve nuk ngrohen. Devijimi i lejuar i temperaturës nga ato të përshkruara është (+/ -) një gradë.

Për ambientet e biznesit janë të parapara këto temperatura: zyra 20 gradë Celsius; tualete 15 gradë; korridoret dhe komunikimet 18 gradë dhe magazinat 10 gradë celsius. Ngrohja e ambienteve të banimit dhe afarizmit përcaktohet me matjen e temperaturës në lartësinë prej një metër në pjesën qendrore të lokalit.15. Në cilat rrethana përdoruesi nuk është i detyruar të paguajë faturat e ngrohjes dhe kur do të zvogëlohen shumat e faturave?

Në rastet kur në banesat e konsumatorëve, në bazë të ankesave të tyre, ekipet e specializuara të “Termokos” i bëjnë vlerësimet e duhura dhe varësisht nga cilësia e ngrohjes që u ofrohet klientëve, u ofrohen zbritje të caktuara në përqindje. Ndërkohë, në rastet kur klientit nuk i ofrohet fare shërbimi ose ka mungesë të plotë të ngrohjes shërbimi nuk i faturohet (faturë me vlerë zero). Kur temperaturat e matura në ambientet e banimit ose të biznesit janë 12 gradë Celsius dhe/ose më poshtë, klienti tarifor nuk paguan për energjinë termike të liferuar në rrethanat e cekura, dhe për të gjitha temperaturat e tjera që janë nën temperaturat e përcaktuara, çmimi për një ditë të ngrohjes do të zvogëlohet me 5% çdo shkallë më të ulët.


16. Kush është përgjegjës për mirëmbajtjen e instalimeve të ngrohjes në shtëpi/apartament?

Pronari i ndërtesës, d.m.th. organi menaxhues i ndërtesës (Shoqata e Pronarëve të Banesave) dhe/ose pronari i banesës, kujdeset për mirëmbajtjen e instalimeve të brendshme të ngrohjes në ndërtesat e banimit dhe në çdo apartament. Pronari i objektit ia beson punën e mirëmbajtjes një kompanie të shërbimeve, një shoqërie tjetër ose një sipërmarrësi që është i regjistruar për të kryer atë lloj veprimtarie me kontratë të veçantë.

Kufiri ndërmjet nënstacionit dhe instalimeve të ngrohjes së shtëpisë/apartamentit, shikuar në drejtim të rrjedhës së ujit të nxehtë, është në linjën e shpërndarjes, valvuola ndarëse në hyrje të këmbyesit të nxehtësisë dhe në anën e kthimit, valvuola ndarëse në dalje të këmbyesit të nxehtësisë. Kjo do të thotë se, nëse nuk kanë obligim kontraktual, Termokos-i mirëmban anën primare dhe sekondare të nënstacionit të ngrohjes, e jo instalimin e brendshëm të ngrohjes në apartamente/shtëpi.


17. Kush është i ngarkuar për ndërrimin e radiatorit?

Nëse radiatori brenda banesës ka rrjedhje, riparimi i të cilit nuk është i mundur, pronari i banesës blen radiatorin me shpenzimet e tij. Në koordinim me “Termokos” instalimin e radiatorit mund ta bëjë një operator i kontraktuar nga pronari i banesës, ndërsa në rastet kur “Termokos” kërkohet ta bëjë këtë shërbim, atëherë kjo bëhet përmes procedurës dhe në bazë të listës se çmimeve të përcaktuar nga ZRRE për këto shërbime, të cilat nuk janë përgjegjësi e kompanisë. Ju lutemi vini re se Termokos nuk paguan për asnjë shërbim për instalim në vend, por duke lëshuar fatura për t'u paguar në banka.


18. Kush do të jetë përgjegjës për ndërrimin e Matësve të nxehtësisë, HCA dhe valvulave Termostatike të radiatorit?

Ende nuk është sqaruar por gjatë periudhës së përgjegjësisë për eliminimin e defekteve (DLP), Kompania Kontraktuese ka obligim për ndërrimin e të gjitha pajisjeve të dëmtuara dhe/ose me defekt.


19. Kur mund të ndërrohet valvuola e radiatorit dhe me kë duhet të kontaktoj?

Nëse valvuola e radiatorit ka rrjedhje dhe/ose është jashtë funksionit, përdoruesi kontakton Qendrën Dispeçer të Termokos (038-543-210 dhe 044-555-680 2093-100). Vetëm nëse ekipet e ekspertëve të kompanisë vlerësojnë se valvuola nuk mund të riparohet, ajo do të zëvendësohet. Nëse përdoruesi kërkon zëvendësimin e një valvule që është në gjendje të mirë, konsumatori bartë koston e blerjes së valvulës, instalimin e saj dhe kosto të tjera, si zbrazja e instalimit ose rimbushja me ujë kimikisht të trajtuar.


20. Në çfarë periudhe pritet të eliminohen problemet teknike me ngrohje dhe kur matet temperatura në dhomat me ngrohje?

Në rast të ndërprerjeve teknike ose problemeve tjera në distribuimin e energjisë termike, përdoruesi ka të drejtë të kërkojë që problemet të eliminohen brenda një kohe të arsyeshme, pra brenda 24 orëve dhe jo më vonë se dy ditë nga data e pranimit të ankesës. ekskluzivisht në Qendrën Dispeçer (numri i telefonit: 038-543-210 dhe 044-555-680). Kompania është e detyruar të regjistrojë çdo njoftim për një problem teknik në furnizimin me energji termike. Brenda 24 orëve dhe jo më vonë se dy ditë nga marrja e njoftimit me telefon ose me shkrim, gjendja në nënstacion dhe në instalimin e ngrohjes së shtëpisë/banesës do të përcaktohet në procesverbal.


21. Kush i paguan shpenzimet e shkyçjes dhe ri-kyçjes në sistemin e ngrohjes qendrore?

Shkyçja e instalimeve të ngrohjes qendrore nga sistemi i ngrohjes qendrore bëhet me kërkesë të konsumatorit ose në rastet kur një qytetar i bashkohet sistemit të ngrohjes qendrore pa lejen e kompanisë (neni 27 i Ligjit për Energjinë nr.05/L-052). Në këto raste, përdoruesi duhet të rimbursojë të gjitha shpenzimet e nevojshme të shkaktuara nga shkyçja nga sistemi i ngrohjes qendrore. Konsumatori i cili dëshiron të rilidhet në sistemin e ngrohjes qendrore pas shkyçjes së instalimeve të ngrohjes në shtëpi është i detyruar të marrë dokumentacionin dhe të paguajë shpenzimet e bëra për shkak të rikyçjes në përputhje me dispozitat e Ligjit për Energjinë Termike.