FTESË PËR OFERTIM PËR SHITJE TË Mbeturinave te Herkurta -Gypa

Data:02.08.2018

Numri referues i shitjes: TER-018-022-SH

 

NENI I: EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

 

Emri zyrtarë: NP”TERMOKOS”Sh.a
Adresa postare: Rr.28 Nentori Dardani Nr:181 ,
Qyteti:  

Prishtine

Kodi postarë: 1000 Shteti: Kosove
Kontakti: Skender Maqastena ,Astrit Shyti Telefoni: 038-541-780
Email:skender.maqastena@termokos.org astrit.shyti@termokos.org Faksi: “[vendos numrin e faksit]”
Adresa e faqes së internetit (nëse është e aplikueshme): “[vendos adresën e faqes së internetit të AK]

 

 

NENI II: LËNDA E SHITJES

 

Autoriteti kontraktues ka për qëllim shitjen e Mbeturinave te Herkurta -Gypa  përmes ofertave publike të mbyllura.

Mbeturina te Herkurta -Gypa  shiten në kushte “siç janë, ku janë” dhe Autoriteti Kontraktues nuk do të ketë përgjegjësi të mëtutjeshme pas shitjes

Mbeturina te Hekurta-Gypa

      Pershkrimi   Njesia   Sasia e perafert
1.     Mbeturina te Hekurta-Gypa   Ton            300  

 

 

NENI III: INFORMATA ADMINISTRATIVE

Autoriteti Kontraktues fton oferta të mbyllura për blerje të  Mbeturina te Hekurta-Gypa

Ofertimi është i hapur për të gjithë ofertuesit e interesuar

Ofertimi është i hapur për të gjithë ofertuesit e interesuar që përmbushin kërkesat minimale për kualifikim 

 

 

 

 

Kërkesat e përshtatshmërisë

1.Deklaratë nën betim se ju i përmbushni kërkesat për përshtatshmëri 

2.Një vërtetim i nënshkruar nga Administrata Tatimore e vendit tuaj të themelimit- duhet të dorëzohen nga tenderuesi fitues

3.Licence Pune per Administrimin e Mbeturinave e Leshuar nga MMPH

4.Leje Mjedisore e Leshuar nga  MMPH

Përshtatshmëria profesionale:

  1. Certifikata e regjistrimit te biznesit-Copy

2.Certifikata e TVSH -Copy

3.Certifikata e numrit fiskal -Copy

3.Licence Pune per Administrimin e Mbeturinave e Leshuar nga MMPH – Copy

4.Leje Mjedisore e Leshuar nga  MMPH-Copy

Dokumentet e ofertimit do të kërkohen nga ofertuesit e interesuar duke dorëzuar një aplikacion me shkrim në adresën e cekur më lartë.

Ofertuesit e interesuar mund të inspektojnë Mbeturina te Hekurta-Gypa

në NP”Termokos”sh.a.   Qdo dite pune  duke filluar nga dita e publikimit te Njoftimit. nga ora 10:00-15:00 h deri  me daten  13.08.2018

Ofertat duhet të dorëzohet në adresën e cekur më lartë jo më vonë se 14.08.2018 ora 13:30

Ofertat e vonuara do të refuzohen.  

Ofertat do të hapen në prezencë të përfaqësuesve të ofertuesve të cilët dëshirojnë te marrin pjese në adresën e cekur më lartë në 14.08.2018 ora 14:00

 

 

Dhënia e kontratës:  [Tender i Pergjegjshem  Çmimin  më i lartë i Ofruar .]

 

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 ne adresën e përcaktuar ne Nenin I te kësaj Ftese.