Albulena Gashi: Auditore e Brendshme

 

Albulena.gashi@termokos.org

 

Tel/Mob: +383 (0) 38 541- 780

Detyrat dhe kompetencat e Auditorit të Brendshëm:

  1. a)  kryen veprimtarinë e tij/saj nën drejtimin dhe mbikëqyrjen e Komisionit të Auditimit dhe duke i raportuar ekskluzivisht atij;
  2. b) udhëheqë dhe menaxhon organizimin e brendshëm të Zyrës së auditimit, duke zgjedhur stafin e tij/saj;
  3. c) udhëheqë dhe drejton të gjitha aktivitetet e auditimit të brendshëm;

ç) përgatitë planin vjetor të auditimit të brendshëm;

ç) përmbushë çfarëdo detyre tjetër të përcaktuar nga ana e Komisionit të Auditimit.

 

TË DHËNA BIOGRAFIKE

Albulena Gashi është zgjedhur ne poziten Zyrtare e Auditimit të Brendshëm në NP”TERMOKOS”SH.A më

05.12.2013.

Ka lindur me 04.09.1984 në Prishtinë.

Albulena Gashi  ka përfunduar studimet në Menaxhment dhe Informatikë në Universitetin e Prishtinës-Fakultetin Ekonomik,Master Financa Banka dhe Kontabilitet në Kolegji i Menaxhmentit Internacional Globus, Prishtinë.

Në vitin 12.11.2008 u punësua në NP”TERMOKOS”SH.A si  Ekonomiste .

Krahas angazhimeve të saj ka kryer edhe trajnime të ndryshme në fushën e Kontabilitetit Financave dhe Auditimit.