Arton Shabani: Zyrtar Kyresor Financiar dhe i Thesarit (ZKFTH)

 

 

arton.shabani@termokos.org

 Tel/Mob: +383 (0) 38 541- 780

Detyrat dhe Kompetencat e Zyrtarit Kryesor Financiar dhe të Thesarit (ZKFTH)

  1. a) është zyrtari më i lartë financiar dhe i thesarit;
  2. b) nën drejtimin e mbikëqyrjen e KE, menaxhon çështjet  financiare të Ndërmarrjes;
  3. c) në aspekitn financiar është bashkëpuntori më i afërt i KE-së;

ç) bashkërëndon veprimtarinë e Departamentit Financiar;

  1. d) është përgjegjësi kryesor për përgatitjen e planeve dhe raporteve financiare;
  2. dh) merr pjesë në takimet e Bordit dhe të Komisionit të Auditimit (sipas kërkesës);
  3. e) kryen të gjitha detyrat tjera financiare në bazë të ligjit, Statutit dhe vendimeve.