Fatmir SopiDrejtor në BD dhe kryesues i Komisionit të Auditimit