Qëndresa Hyseni: Këshilltare e Përgjithshme/Sekretare E Korporatës

qendresa.hyseni@termokos.org

Tel/Mob: +383 (0) 38 541- 780

Detyrat dhe Kompetencat e Këshilltarit të Përgjithshëm/Sekretarit të Korporatës:

a) është zyrtari më i lartë ligjor;

b) është përgjegjësi kryesor në përpilimin e legjislacionit sekondar;

c) përcjellë ndryshimet ligjore, që kanë të bëjnë me Ndërmarrjen duke informuar Bordin dhe menaxhmentin e kompanisë;

ç) bashkëpunon ngushtë me kryesuesin e Bordit në përgatitjen dhe mbarvajtjen e takimeve të Bordit;

d) përgatitë të gjithë dokumentacionin e nevojshëm  për takimet e Bordit, Komisionit të Auditimit dhe Komisioneve tjera që i formon Bordi;

dh) është përgjegjës për gjithë dokumentacionin e veprimtarisë së Bordit;

e) në aspektin juridik është bashkëpuntori më i afërt i KE-së;

ë) bashkërëndon veprimtarinë e Departamentit Ligjor;

f) është përgjegjësi kryesor për bashkërëndimin e raporteve periodike në mënyrë eksluzive mbi pjesën e sundimit të rendit dhe ligjit;   

g) kryen të gjitha detyrat tjera juridike në bazë të ligjit, Statutit dhe vendimeve.        

 

 TË DHËNA BIOGRAFIKE

 

Universiteti i Prishtinës| Fakulteti Juridik

BA. 2011- 2015| MA. 2016- 2018

Nota Mesatare 9.64|&10.00

Provimi i Jurispondencës- 2019

TOEFL 98 pikë

Të tjera: Aktualisht duke bërë një master të dytë në të Drejtën Civile; Ka studiuar në dy drejtime tjera të Fakultetit Filologjik/Universitetit të Prishtinës- Gjuhë dhe Letërsi Angleze dhe Gjuhë dhe Letërsi Turke.