Pajisjet

Banesat që ngrohen nga Ngrohtorja Termokos, përmes Prishtina HeatSave, pajisen me matës të energjisë termike, termokoka, valvola rregulluese, si dhe alokatorë të energjisë termike

Valvola

1

Valvola termostatike Danfoss

Valvola termostatike rregullon qarkullimin e ujit të ngrohtë nga sistemi i ngrohtores Termokos deri tek radiatori.

2

Termokoka, Danfoss

Termokoka ndihmon në përcaktimin e temperaturës në radiator.
Rrotullojeni për të caktuar temperaturën dhe për të kontrolluar shpenzimet e energjisë.

Termokoka
Alokatori

3

Alokatori-llogaritësi i shfrytëzimit të energjisë

Alokatori vendoset në radiator për të matur temperaturën dhe për të përcjellur shfrytëzimin e energjisë. Ky alokator përveç që bën matjen e temperaturës në radiator dhe në dhomë poashtu raporton diferencën.

4

Matësi i energjisë termike (HM)

Matësi i energjisë termike (HM) është pajisje matëse, që përdoret në sistemet horizontale të ngrohjes. Kjo pajisje mat shpenzimin e energjisë termike në secilën njësi banesore. Matësi i energjisë termike vendoset për secilën njësi banesore, në kasetën e përbashkët të secilit kat. Matja përfshinë energjinë, e cila shpenzohet në radiatorët e atij apartamenti, si dhe ngrohjen nën dysheme.

MATËSI(HM)

Plani i instalimit

...
15.05.2023

Instalimi i njehsorëve në lagjen Ulpiana

...
15.05.2023

Instalimi i njehsorëve në lagjen Dardania

...
03.04.2023

Instalimi i njehsorëve në lagjen Bregu i Diellit

...
03.04.2023

Instalimi i njehsorëve në lagjen Kalabria

...
03.04.2023

Instalimi i njehsorëve në lagjen Qendra

E HËNA ME HEATSAVE

...
19.06.2023

VIDEO PODCAST: E Hëna me HeatSave: Besnik Limani

...
10.05.2023

VIDEO PODCAST: E Hëna me HeatSave: Letafete Latifi

...
03.05.2023

VIDEO PODCAST: E Hëna me HeatSave: Liridon Beqaj

...
24.04.2023

VIDEO PODCAST: E Hëna me HeatSave: Burim Hashani

...
19.04.2023

VIDEO PODCAST: E Hëna me HeatSave: Fisnik Osmani

FAQ

Prishtina HeatSave nënkupton matjen e ngrohjes qendrore, me qëllim të ndryshimit të mënyrës së faturimit, nga ajo sipas sipërfaqes ngrohëse në atë sipas konsumit, nëpërmes vendosjes së matësve të ngrohjes në rrjetin e Ngrohtores Termokos.

Qëllimi kryesor i këtij investimi është ofrimi i pajisjeve të matjes dhe kontrollit për klientët në mënyrë që ata të kenë kontroll absolut mbi shpenzimet e tyre dhe gjithashtu të mbështesin ndërmarrjen Termokos që të operojë në mënyrë të qëndrueshme.

Po, të gjitha investimet që nga rehabilitimi i nënstacioneve, instalimi i matësve të nxehtësisë, alokatorët e kostos së nxehtësisë dhe valvolat termostatike janë siguruar nga MCC dhe ofrohen falas për konsumatorët e Termokos.

Në këtë investim janë planifikuar si ndërtesat ekzistuese ashtu edhe ndërtimet e reja.

Jo, ju duhet të kontaktoni furnizuesin e NQ-Termokosin dhe të bini dakord për modalitetet e planeve tuaja për investime.

Matësi i nxehtësisë është një pajisje që mat energjinë termike, të siguruar nga rrjeti i ngrohjes qendrore, e që vendoset tek konsumatori, për të matur sasinë e prurjes së fluidit për bartjen e nxehtësisë dhe ndryshimin në temperaturën e tij midis gypit të prurjes dhe daljes së sistemit.

Alokatorët-llogaritësit e konsumit të nxehtësisë janë pajisje, të vendosur në radiatorë individualë, në ndërtesat shumë-banesore, për të shpërndarë në mënyrë optimale koston e nxehtësisë në bazë të përdorimit. Ata përcaktojnë konsumin e nxehtësisë në secilin radiator, të dhëna të cilat i transferojnë përmes radio sinjaleve në njësinë qendrore-Termokos.

Dallimi midis valvulës termostatike dhe valvulës termostatike dinamike është se valvula balancuese termostatike rregullon në mënyrë manuale shkallën e hapjes së valvulës së termostatit ndërsa valvula termostatike dinamike lejon balancimin automatik dinamik dhe rregullimin e pavarur nga presioni i mediumit termik në radiatorët e sistemeve dy gypore te ngrohjes.

Sezoni i ngrohjes fillon me datën 15 tetor dhe përfundon në datën 15 prill. Furnizimi i jashtëzakonshëm me ngrohje do të zbatohet në rastin, kur sipas të dhënave të shërbimeve meteorologjike ose sipas të dhënave nga kompanitë e ngrohjes, temperatura e jashtme e matur në orën 21:00, në zonën e mbuluar nga ndërmarrja e ngrohjes qendrore, për tre ditë radhazi, shënohet temperatura më e ulët se 12°C

Riparimi, realizimi i investimeve dhe punët e nevojshme në objektet energjetike të sistemit të ngrohjes qendrore i kryen Kompania NQ-Termokos, pas përfundimit të sezonit të ngrohjes dhe me qëllim që i gjithë sistemi të përgatitet për sezonin e ardhshëm të ngrohjes. Punimet në sistemin e prodhimit, shpërndarjes dhe transferimit të nxehtësisë (nënstacionet termike) duhet të përfundojnë brenda datës 30 shtator të vitit aktual. Nga data 1 deri më 10 tetor po kryhet testimi i funksionalitetit të të gjitha objekteve dhe pajisjeve energjetike të sistemit të ngrohjes qendrore.

Sipas draft rregullores “Standardet e përmbushjes së biznesit të funksionimit të sistemit të shpërndarjes”, dita e ngrohjes zgjat nga 6 deri në 22 orë, ndërsa të dielave nga 7 deri në 22 orë. Në temperatura të ulëta të ajrit të jashtëm, për të mbrojtur objektet energjetike dhe pajisjet e sistemeve të ngrohjes qendrore ose për të arritur temperaturat e përcaktuara, shoqëria është e detyruar të zgjasë ditën e ngrohjes ose të sigurojë furnizim të pandërprerë të konsumatorëve tariforë me energji termike, duke menaxhuar në mënyrë racionale. energji. Furnizimi me energji termike nuk ndërpritet natën ndërmjet 31 dhjetorit dhe 1 janarit, me përjashtim të rastit të temperaturës jashtëzakonisht të favorshme të ajrit të jashtëm e cila siguron ruajtjen e temperaturave të përcaktuara. Megjithatë, që nga përmbushja e Projektit të Kogjenerimit, përkatësisht sezoni i ngrohjes 2014/2015 ofron ngrohje 24 orë pa ndërprerje gjatë gjithë sezonit të ngrohjes.

Termokos mund të ndërpresë furnizimin me ngrohje gjatë sezonit të ngrohjes vetëm në rastet kur sipas parashikimeve meteorologjike ose sipas të dhënave nga ngrohtorja, temperatura e jashtme e matur në orën 21:00 për tri ditë radhazi në zonën e mbuluar nga ngrohtorja është mbi 12 gradë Celsius, dhe në rastet kur parashikimet e motit për tre ditët e ardhshme do të jenë më të larta se 12 gradë Celsius.

Në rastet kur në banesat e konsumatorëve, në bazë të ankesave të tyre, ekipet e specializuara të “Termokos” i bëjnë vlerësimet e duhura dhe varësisht nga cilësia e ngrohjes që u ofrohet klientëve, u ofrohen zbritje të caktuara në përqindje. Ndërkohë, në rastet kur klientit nuk i ofrohet fare shërbimi ose ka mungesë të plotë të ngrohjes shërbimi nuk i faturohet (faturë me vlerë zero).

Pronari i ndërtesës, d.m.th. organi menaxhues i ndërtesës (Shoqata e Pronarëve të Banesave) dhe/ose pronari i banesës, kujdeset për mirëmbajtjen e instalimeve të brendshme të ngrohjes në ndërtesat e banimit dhe në çdo apartament. Pronari i objektit ia beson punën e mirëmbajtjes një kompanie të shërbimeve, një shoqërie tjetër ose një sipërmarrësi që është i regjistruar për të kryer atë lloj veprimtarie me kontratë të veçantë. Kufiri ndërmjet nënstacionit dhe instalimeve të ngrohjes së shtëpisë/apartamentit, shikuar në drejtim të rrjedhës së ujit të nxehtë, është në linjën e shpërndarjes, valvuola ndarëse në hyrje të këmbyesit të nxehtësisë dhe në anën e kthimit, valvuola ndarëse në dalje të këmbyesit të nxehtësisë. Kjo do të thotë se, nëse nuk kanë obligim kontraktual, Termokos-i mirëmban anën primare dhe sekondare të nënstacionit të ngrohjes, e jo instalimin e brendshëm të ngrohjes në apartamente/shtëpi.

Nëse radiatori brenda banesës ka rrjedhje, riparimi i të cilit nuk është i mundur, pronari i banesës blen radiatorin me shpenzimet e tij. Në koordinim me “Termokos” instalimin e radiatorit mund ta bëjë një operator i kontraktuar nga pronari i banesës, ndërsa në rastet kur “Termokos” kërkohet ta bëjë këtë shërbim, atëherë kjo bëhet përmes procedurës dhe në bazë të listës se çmimeve të përcaktuar nga ZRRE për këto shërbime, të cilat nuk janë përgjegjësi e kompanisë. Ju lutemi vini re se Termokos nuk paguan për asnjë shërbim për instalim në vend, por duke lëshuar fatura për t'u paguar në banka.

Ende nuk është sqaruar por gjatë periudhës së përgjegjësisë për eliminimin e defekteve (DLP), Kompania Kontraktuese ka obligim për ndërrimin e të gjitha pajisjeve të dëmtuara dhe/ose me defekt.

Në rast të ndërprerjeve teknike ose problemeve tjera në distribuimin e energjisë termike, përdoruesi ka të drejtë të kërkojë që problemet të eliminohen brenda një kohe të arsyeshme, pra brenda 24 orëve dhe jo më vonë se dy ditë nga data e pranimit të ankesës. ekskluzivisht në Qendrën Dispeçer (numri i telefonit: 038-543-210 dhe 044-555-680). Kompania është e detyruar të regjistrojë çdo njoftim për një problem teknik në furnizimin me energji termike. Brenda 24 orëve dhe jo më vonë se dy ditë nga marrja e njoftimit me telefon ose me shkrim, gjendja në nënstacion dhe në instalimin e ngrohjes së shtëpisë/banesës do të përcaktohet në procesverbal.

Shkyçja e instalimeve të ngrohjes qendrore nga sistemi i ngrohjes qendrore bëhet me kërkesë të konsumatorit ose në rastet kur një qytetar i bashkohet sistemit të ngrohjes qendrore pa lejen e kompanisë (neni 27 i Ligjit për Energjinë nr.05/L-052). Në këto raste, përdoruesi duhet të rimbursojë të gjitha shpenzimet e nevojshme të shkaktuara nga shkyçja nga sistemi i ngrohjes qendrore. Konsumatori i cili dëshiron të rilidhet në sistemin e ngrohjes qendrore pas shkyçjes së instalimeve të ngrohjes në shtëpi është i detyruar të marrë dokumentacionin dhe të paguajë shpenzimet e nevojshme.

Ankesa

!
!
!

Prishtina HeatSave është e përkushtuar të shqyrtojë të gjitha çështjet dhe ankesat që lindin përgjatë implementimit të projektit, qofshin ato lidhur me punonjësit, procesin e instalimit, produktet, ngacmimit seksual etj. Për të gjitha ankesat në lidhje me procesin e instalimit, kualitetit të produkteve dhe punës së ekipit të Prishtina HeatSave, ju lutem shkruani në: heatsave@termokos.org

Ndërsa për të deklaruar raste të ngacmimit seksual, ju lutem shkruani në emailin konfidencial: sh.heatsave@termokos.org

CAKTO TERMININ PËR INSTALIM

0800 999 00

Publikime

greenPr

Green Prishtinë

Numri i dytë i fletushkës tre-mujorëshe "Green Prishtinë" publikuar në kuadër të projektit Prishtina HeatSave nga NP "Termokos", me qëllim të informimit të qytetarëve për zhvillimet më të reja të NP "Termokos".

Shkarko
greenPr

Green Prishtinë

Fletushka tre-mujorëshe "Green Prishtinë" publikohet në kuadër të projektit Prishtina HeatSave nga NP "Termokos", me qëllim të informimit të qytetarëve për zhvillimet më të reja të NP "Termokos".

Shkarko
Loading girl

Prishtina HeatSave

Udhëzues për përdorimin e pajisjeve moderne në radiatorët që ngrohen nga ngrohtorja Termokos

Shkarko
Loading girl

Prishtina HeatSave

Sistemi modern i faturimit dhe matjes se shpenzimeve te ngrohjes nga Termokos

Shkarko