është e vetmja ndërmarrje publike në Prishtinë

që furnizon me ngrohje rreth 16 mijë konsumatorë
“TERMOKOS”

Në periudhën janar-dhjetor 2021, prodhimi i energjisë termike ka qenë 11% më i lartë se në periudhën e njëjtë të vitit 2020

Liferimi i energjisë termike në periudhën janar-dhjetor 2021

ka qenë mbi 10% më i lartë se në vitin paraprak
Gjatë vitit 2021 ka pasur rritje të sipërfaqes ngrohëse
për 22.502 m²     më shumë se në vitin 2020
Faturimi për periudhën janar-dhjetor 2021 ka qenë 11.6%
ose rreth 850 mijë euro më i lartë se në vitin 2020
Inkasimi gjatë vitit 2021 ka qenë 26.25% ose rreth 920 mijë euro më i lartë se në vitin 2020 Termokos është në përgatitje të realizimit të projekteve të reja: vendosjen e matësve të energjisë termike, energjinë solare dhe dyfishimin e kapaciteteve
Në saje të realizimit të Projektit të kogjenerimit është siguruar ngrohje e mjaftueshme dhe cilësore për 24/7

TERMOKOS GJATE VITIT 2021 KA PASUR:

0

Rritje të faturimit

0

Ngritje të liferimit të energjisë termike

0

Rritje të sipërfaqes ngrohëse

Kur fillon dhe kur mbaron sezona e ngrohjes ?

Sezoni i ngrohjes fillon më 15 tetor dhe mbaron më 15 prill të vitit vijues. Bazuar në aktet ligjore në fuqi, në varësi të kushteve klimatike, sezoni i ngrohjes mund të shkurtohet ose të zgjatet. Në rast se kushtet klimatike janë të favorshme sezoni ngrohës mund të fillojë pas datës 15 tetor ose të përfundojë para 15 prillit të vitit vijues. Në të kundërtën, në rastet kur temperaturat e ulëta mbretërojnë për tri ditë radhazi para afatit ligjor për fillimin e sezonit ngrohës apo moti i ftohtë vazhdon pas 15 prillit, në bazë të disa parakushteve me aktet ligjore në fuqi lejohet furnizim i jashtëzakonshëm me ngrohje maksimalisht nga data 1 tetor deri më 30 prill.

Cili është orari i ngrohjes ?

Që nga fillimi i furnizimit me ngrohje nëpërmes sistemit të kogjenerimit orari i furnizimit me ngrohje për gjithë konsumatorët është 24 orë pa ndërprerje gjatë gjithë sezonit ngrohës.

Si bëhet llogaritja e shpenzimeve për ngrohje ?

Llogaritja e shpenzimeve të ngrohjes për konsumatorët e NP “Termokos” Sh.A, bëhet në bazë të sipërfaqes ngrohëse në metra katror. Të dhënat për hapësirën ngrohëse të lokalit banesor sigurohen nga Ndërmarrja Publike Banesore, nga investitori për objekte të reja apo nga vetë konsumatori, duke sjellë kontratën e shitblerjes. Faturimin për shpenzimet e energjisë ngrohëse për konsumatorë e bën Departamenti i furnizimit, në bazë të dhënave, të cilat i ofron Departamenti i distribuimit. Çmimet për shpenzimet e energjisë ngrohëse për konsumator i cakton Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE), në bazë të dhënave të cilat ia ofron NP “Termokos”, Sh.A. për shpenzimet operative për prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë ngrohëse. Afati i pagesave është 15 ditë pas dërgimit të faturës te konsumatori.

gazetazyrtare
viberphsmain