është e vetmja ndërmarrje publike në Prishtinë

që furnizon me ngrohje mbi 15 mijë konsumatorë
“TERMOKOS”

Në periudhën janar-dhjetor 2020, prodhimi i energjisë termike ka qenë 16 për qind më i lartë, se në periudhën e njëjtë të vitit 2019

Liferimi i energjisë termike në periudhën janar-dhjetor 2020

ka qenë 13.3 për qind më i lartë se në vitin paraprak
Gjatë vitit 2020 ka pasur rritje të sipërfaqes ngrohëse
për 8.38% ose për 109,844.63 m/2     më shumë se në vitin 2019
Faturimi gjatë vitit 2020 ka qenë 9.6 për qind më i lartë ose
mbi 635 mijë më shumëse në periudhën e njëjtë të vitit 2019
Në bashkëpunim me Komisionin Evropian dhe Komunën e Prishtinës janë siguruar fondet për dyfishimin e kapaciteteve të energjisë termike nga 140 në 180 MW Me Fondacionin e Mileniumit të Kosovës është nënshkruar Memorandumi i bashkëpunimit për projektin për vendosjen e njehsorëve digjital të energjisë termike tek të gjithë konsumatorët
  • Rikthehet furnizimi i rregullt me ngrohje

    16.12.2021, Prishtinë NP “Termokos” njofton gjithë konsumatorët se sot në orët e hershme të mëngjesit kemi filluar të marrim avullin nga KEK-u, si rrjedhojë tashmë ka filluar edhe prodhimi i energjisë termike. Kjo do të mundësojë vazhdimin e furnizmit me ngrohje të mjaftueshme, gjë që nënkupton ndëprerjen e furnizimit nëpërmes kaldajave me mazut. Deri në

    16 Dhjetor, 2021
  • Ndërpritet furnizimi me ngrohje

    15.12.2021, Prishtinë NP “Termokos” Sh.A., njofton opinionin e gjerë, përkatësisht gjithë konsumatorët se për shkak të pamundësisë për t’u furnizuar me avull nga KEK-u, jemi detyruar që të ndërpresim furnizimin me ngrohje për gjithë konsumatorët. Aktualisht, me ngrohje janë duke u furnizuar vetëm klinikat e QKUK-së nëpërmes ngrohtores, që gjendet në hapësirat e kësaj qendre

    15 Dhjetor, 2021
Në saje të realizimit të Projektit të kogjenerimit është siguruar ngrohje e mjaftueshme dhe cilësore për 24/7

TERMOKOS GJATE VITIT 2020 KA PASUR:

0

Rritje të faturimit

0

Ngritje të liferimit të energjisë termike

0

Rritje të sipërfaqes ngrohëse

Kur fillon dhe kur mbaron sezona e ngrohjes ?

Sezoni i ngrohjes fillon më 15 tetor dhe mbaron më 15 prill të vitit vijues. Bazuar në aktet ligjore në fuqi, në varësi të kushteve klimatike, sezoni i ngrohjes mund të shkurtohet ose të zgjatet. Në rast se kushtet klimatike janë të favorshme sezoni ngrohës mund të fillojë pas datës 15 tetor ose të përfundojë para 15 prillit të vitit vijues. Në të kundërtën, në rastet kur temperaturat e ulëta mbretërojnë për tri ditë radhazi para afatit ligjor për fillimin e sezonit ngrohës apo moti i ftohtë vazhdon pas 15 prillit, në bazë të disa parakushteve me aktet ligjore në fuqi lejohet furnizim i jashtëzakonshëm me ngrohje maksimalisht nga data 1 tetor deri më 30 prill.

Cili është orari i ngrohjes ?

Që nga fillimi i furnizimit me ngrohje nëpërmes sistemit të kogjenerimit orari i furnizimit me ngrohje për gjithë konsumatorët është 24 orë pa ndërprerje gjatë gjithë sezonit ngrohës.

Si bëhet llogaritja e shpenzimeve për ngrohje ?

Llogaritja e shpenzimeve të ngrohjes për konsumatorët e NP “Termokos” Sh.A, bëhet në bazë të sipërfaqes ngrohëse në metra katror. Të dhënat për hapësirën ngrohëse të lokalit banesor sigurohen nga Ndërmarrja Publike Banesore, nga investitori për objekte të reja apo nga vetë konsumatori, duke sjellë kontratën e shitblerjes. Faturimin për shpenzimet e energjisë ngrohëse për konsumatorë e bën Departamenti i furnizimit, në bazë të dhënave, të cilat i ofron Departamenti i distribuimit. Çmimet për shpenzimet e energjisë ngrohëse për konsumator i cakton Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE), në bazë të dhënave të cilat ia ofron NP “Termokos”, Sh.A. për shpenzimet operative për prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë ngrohëse. Afati i pagesave është 15 ditë pas dërgimit të faturës te konsumatori.

gazetazyrtare