Informacione kontakti

Orari i zyreve

Shukrije Morina është anëtare e Bordit të Drejtorëve si dhe Kryesuese e Komitetit të Auditimit në Ndërmarrjen Publike Termokos, që nga marsi i vitit 2023. Aktualisht është UD e Zyrtares Kryesore Financiare dhe të Thesarit ZKFTH në një ndërmarrje tjetër publike komunale.

Është Auditore e Brendshme e Licensuar për Sektorin Publik; Kontabiliste e Certifikuar; Auditore e Jashtme e licencuar si dhe Eksperte e Licensuar e Forenzikës Financiare.

Më parë ka punuar në Universitetin e Prishtinës – Fakulteti Ekonomik, asistente e angazhuar, si dhe për një kohë të gjatë në sektorin privat, në një kompani të auditimit të jashtëm si dhe për dhjetë vite në ndërmarrje private në pozitën e menaxheres financiare.